THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

04/04/2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ                                    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính mời:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

  1. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Thời gian chốt danh sách: ngày 03 tháng 4 năm 2022.

II. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2022.

1. Thời gian         : 8h00,  thứ 2, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

3.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;

3.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

3.4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;

3.7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

          4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 03/4/2022.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty -          SĐT: 0394.50.6789.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn

  1. Cách thức tải tài liệu:

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

                                                                  Hạ Long, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                                    

                                                                                             (Đã ký)

    Vũ Phi Hổ

Chi tiết tài liệu đính kèm

  1. Các báo cáo, tờ trình tại đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty;

1.2.1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

1.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

1.4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

1.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

1.6. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;

1.7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

2. Các tài liệu tổ chức đại hội.

2.1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.2. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

2.3. Mẫu giấy ủy quyền

2.4. Mẫu phiếu biểu quyết

2.5. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2.6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Quý cổ đông có thể tải toàn bộ tài liệu tại đây