THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

25/04/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423 Fax: 02033515227

Số ĐKKD: 5700100640 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi

lần thứ 8, ngày 11 tháng 10 năm 2017


 

 THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024


 

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.


 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

  1. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Thời gian chốt danh sách: ngày 19 tháng 4 năm 2024.

II. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2024.

1. Thời gian : 8h00, thứ 5 ngày 16 tháng 5 năm 2024.

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

3.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty;

3.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023;

3.4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;

3.7. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 19/4/2024.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

+ Đối với cổ là cá nhân, cổ đông tham dự trực tiếp: Giấy mời này (nếu có), bản gốc Căn cước công dân; Cổ đông tham dự theo uỷ quyền: giấy uỷ quyền (theo mẫu);

+ Đối với Cổ đông là tổ chức: Nghị quyết Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc uỷ quyền tham dự và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty - SĐT: 0394.50.6789.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn

  • Cách thức tải tài liệu:

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Phi Hổ


 


 


 


 


 


 

Chi tiết tài liệu đính kèm

  1. Các báo cáo, tờ trình tại đại hội

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Tại đây.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty; Tại đây.

1.3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023; Tại đây.

    1.3.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Tại đây.

1.4. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Tại đây.

1.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Tại đây.

1.6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Tại đây.

1.7. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; Tại đây.

2. Các tài liệu tổ chức đại hội.

2.1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại đây.

2.2. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền. Tại đây.

2.3. Mẫu giấy ủy quyền. Tại đây.

2.4. Mẫu phiếu biểu quyết. Tại đây.

2.5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tại đây.

2.6. Thể lệ biểu quyết. Tại đây.

2.7. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại đây.