BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

17/05/2024

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

   Kính mời Quý cổ đông tải Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại file đính kèm 

1. Biên bản ĐHĐCĐ 2024 Tại đây
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024                        Tại đây