THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

06/04/2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423           Fax: 02033515227

Số ĐKKD: 5700100640 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi

 lần thứ 8, ngày 11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

          CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ      

    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính mời:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

 I. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thời gian chốt danh sách: ngày 06 tháng 4 năm 2023.

II. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2023.

1. Thời gian          : 8h00,  thứ 6, ngày 28 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

3.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

3.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022;

3.4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;

3.7. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

3.8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh;

3.9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3.10. Thông qua Tờ trình tăng thêm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

          4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 06/4/2023.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: cổ đông tham dự trực tiếp: Giấy mời này (nếu có), bản gốc Căn cước công dân, chứng minh nhân dân; cổ đông tham dự theo uỷ quyền: giấy uỷ quyền (theo mẫu);

+ Đối với Cổ đông là tổ chức: Nghị quyết Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc uỷ quyền tham dự và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty- SĐT: 0394.50.6789.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn

  1. Cách thức tải tài liệu:

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

                                                                

                                                                  Hạ Long, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                                                            (Đã ký)

 Vũ Phi Hổ

Chi tiết tài liệu đính kèm

 1. Các báo cáo, tờ trình tại đại hội

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Tại đây!

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty;  Tại đây!

1.3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022; Tại đây!

1.4. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tại đây!

1.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Tại đây!

1.6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát; Tại đây!

1.7. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Tại đây!

1.8. Tờ trình kế hoạch đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh; Tại đây!

1.9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tại đây!

1.10. Tờ trình tăng thêm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Tại đây!

2. Các tài liệu tổ chức đại hội.

2.1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại đây!

2.2. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền. Tại đây!

2.3. Mẫu giấy ủy quyền. Tại đây!

2.4. Mẫu phiếu biểu quyết. Tại đây!

2.5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại đây!

2.6. Thể lệ biểu quyết. Tại đây!

2.7. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026): Tại đây!

2.8. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) Tại đây!

2.9. Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026): Tại đây!

- Mẫu 1: Ứng cử thành viên HĐQT

- Mẫu 2: Đề cử thành viên HĐQT

- Mẫu 3: Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT

- Mẫu 4: Bảng thông tin cá nhân đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

2.10. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại đây!