THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

03/12/2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423                  Fax: 02033515227

Số ĐKKD: 5700100640 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi

 lần thứ 8, ngày 11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính mời:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

  1. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Thời gian chốt danh sách: thứ 2 ngày 29 tháng 11 năm 2021.

II. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2021.

1. Thời gian         : 8h00,  thứ 5, ngày 23 tháng 12 năm 2021

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

3.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ II (2021-2026).

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 05 năm (2021-2026) của Tổng Giám đốc Công ty.

3.3. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

3.4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

3.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

3.6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh năm 2020 và nhiệm kỳ năm 2016-2021. 

3.7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

3.8. Thông qua Tờ trình danh mục đầu tư 05 năm 2021-2026.

3.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3.11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

          4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 29/11/2021.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty - SĐT: 0394.50.6789.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn

  1. Cách thức tải tài liệu:

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

                                                             Hạ Long, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                                    

                                                                                             (Đã ký)

Chi tiết tài liệu đính kèm

  1. Các báo cáo, tờ trình tại đại hội

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ II (2021-2026).

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 05 năm (2021-2026) của Tổng Giám đốc Công ty.

1.2.1. Kế hoạch SXKD 2021

1.3. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

1.3.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1.4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

1.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

1.6. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh năm 2020 và nhiệm kỳ năm 2016-2021. 

1.7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

1.8. Thông qua Tờ trình danh mục đầu tư 05 năm 2021-2026.

1.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.9.1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

1.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.10.1. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Các tài liệu tổ chức đại hội.

2.1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2.2. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

2.3. Mẫu giấy ủy quyền

2.4. Mẫu phiếu biểu quyết

2.5. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2.6. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)

2.7. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026):

2.7.1. Mẫu 1:

2.7.1.1. Ứng cử thành viên HĐQT

2.7.1.2. Ứng cử thành viên BKS

2.7.2. Mẫu 2:

2.7.2. 1. Đề cử thành viên HĐQT

2.7.2. 2.  Đề cử thành viên BKS

2.7.3. Mẫu 3:

2.7.3.1. Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT

2.7.3.1.  Biên bản họp nhóm đề cử thành viên BKS

2.7.4. Mẫu 4:

2.7.4.1.  Bảng thông tin cá nhân đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

2.7.4.2.  Bảng thông tin cá nhân đề cử/ứng cử thành viên BKS

2.8. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Quý đại biểu có thể tải tất cả tại đường link dưới đây

https://drive.google.com/file/d/1Ru39N4r6aa2WT2yje8b8o7xKI0PQJGXI/view?usp=sharing