Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

14/04/2020

Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh

 

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/ 11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Đến hết tháng 4/2017 công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

        Tuy nhiên do Công ty mới chuyển đổi sang hoạt động mô hình cổ phần từ ngày 01/10/2016, đây là Đại hội cổ đông thường niên đầu tiên nên hiện nay Công ty đang tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, xây dựng hoàn thiện chế độ tiền lương có chất lượng nhất để đảm bảo cân đối tài chính của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông và người lao động.

        Công ty đã báo cáo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh, và đã được Sở chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội tại công văn số 370/KHĐT-ĐKKD ngày 17/4/2017. Công ty sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2017, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau khi các tài liệu phục vụ Đại hội chuẩn bị xong.

        Trân trọng cảm ơn.