CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

12/06/2020

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354-ĐườngHạ Long-Phường Bãi Cháy -TP.Hạ Long-Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423         Fax: 02033515227

Số ĐKKD: 5700100640 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi

 lần thứ 8,ngày11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO 

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính mời:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

          I. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thời gian chốt danh sách: thứ 2 ngày 08 tháng 6 năm 2020. 

II. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2020

1. Thời gian         : 8h00,  thứ 2, ngày 22 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

3.4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

3.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. 

3.7. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 08/06/2020.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:Bà Ngô Dạ Ngân– Thư ký HĐQT Công ty - SĐT: 0394.50.6789.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn

  1. Cách thức tải tài liệu: 

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

                                                                                                          Hạ Long, ngày 11 tháng 06 năm 2020

                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                     CHỦ TỊCH          

                                                                

                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                      Vũ Phi Hổ

Chi tiết tài liệu đính kèm

I. Các báo cáo, tờ trình tại đại hội 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Xem tại đây 

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc. Xem tại đây 

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Xem tại đây 

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Xem tại đây 

3.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Xem tại đây 

4. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Xem tại đây 

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. Xem tại đây 

6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. Xem tại đây 

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Xem tại đây 

II. Các tài liệu tổ chức đại hội.

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem tại đây 

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền. Xem tại đây 

- Mẫu giấy ủy quyền. Xem tại đây 

- Mẫu phiếu biểu quyết. Xem tại đây 

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Xem tại đây 

- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Xem tại đây 

Quý cổ đông có thể tải trực tiếp tất cả tại đây