THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

23/05/2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423 Fax: 02033515227

Số ĐKKD: 5700100640 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi

lần thứ 8, ngày 11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ

ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông
báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2019.
I. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Thời gian chốt danh sách: thứ 2 ngày 20 tháng 5 năm 2019.
II. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2019.
1. Thời gian : 8h00, thứ 2, ngày 03 tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh,
số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm
2019.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm
2019.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm
2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua Tờ trình xin chủ trương về mở rộng quỹ đất và mở rộng quy mô đầu
tư của dự án Trụ sở Văn phòng Công ty kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp.
- Thông qua Tờ trình xin chủ trương lập phương án đầu tư để phù hợp quy hoạch
đối với các bến xe Bình Liêu, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.
- Thông qua Tờ trình xin dừng thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp nhà trụ sở
và dịch vụ Công ty.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 20/05/2019.
- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng
mang theo giấy mời này, CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và
tài liệu gửi kèm.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty - SĐT:
0394.50.6789.
Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.
Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www. benxequangninh.vn
Trân trọng kính mời!
Hạ Long, ngày 23 tháng 05 năm 2019
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Phi Hổ

Quý cổ đông tải tài liệu đại hội tại đây