Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên thứ 9 ngày 13/6/2017

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

15/04/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên thứ 9 ngày 13/6/2017

Ngày 13/6/2017, HĐQT công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh họp để xem xét và thông qua một số nội dung liên quan để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Quý cổ đông, các đơn vị liên quan vào mục "tài liệu đính kèm" để biết nội dung chi tiết.