Công ty Cổ Phần Bến Xe Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

22/06/2020

Công ty Cổ Phần Bến Xe Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội

Ngày 22/6/2020, Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có 45 cổ đông, nhóm cổ đông đại diện cho 6.338.630 cổ phần trong 6.505.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,43%. Đại hội bắt đầu từ lúc 8h và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thành công và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo kết quả Đại hội tới các quý cổ đông, các đơn vị liên quan được biêt.

Quý cổ đông xem và tải Nghị quyết và Biên bản Đại hội tại mục "Tài liệu đính kèm"

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

Trân trọng.