CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

03/11/2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423 Fax: 02033515227

Mã số doanh nghiệp: 5700100640

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

GIẤY MỜI

THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Kính mời: Cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023.

  1. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

- Thời gian chốt danh sách: ngày 01 tháng 11 năm 2023.

II. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

1. Thời gian : 8h00,  thứ 2, ngày 27 tháng 11 năm 2023

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung: Thông qua Tờ trình số 175/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh về việc: “Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai”.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 01/11/2023.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

+ Đối với cổ là cá nhân: cổ đông tham dự trực tiếp: Giấy mời này (nếu có), bản gốc Căn cước công dân, chứng minh nhân dân; cổ đông tham dự theo uỷ quyền: giấy uỷ quyền (theo mẫu);

+ Đối với Cổ đông là tổ chức: Nghị quyết Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc uỷ quyền tham dự và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty - SĐT: 0394.50.6789. 

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn 

 * Cách thức tải tài liệu:

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

                                                           Hạ Long, ngày 02 tháng 11 năm 2023

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

    Vũ Phi Hổ

Chi tiết tài liệu đính kèm

1. Tờ trình tại đại hội

1.1. Tờ trình số 175/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh về việc: “Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai”. Tại đây!

2. Các tài liệu tổ chức đại hội.

2.1. Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tại đây!

2.2. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền. Tại đây!

2.3. Mẫu giấy ủy quyền. Tại đây!

2.4. Mẫu phiếu biểu quyết. Tại đây!

2.5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Tại đây!

2.6. Thể lệ biểu quyết. Tại đây!

2.7. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại đây!