CBTT_THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

29/04/2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

Công văn của sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2021 tại đây