BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

25/04/2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

         Kính mời Quý cổ đông tải Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại file đính kèm dưới đây.

1. Biên bản ĐHĐCĐ 2022 Tại đây
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 Tại đây