BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

28/04/2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

         Kính mời Quý cổ đông tải Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại file đính kèm dưới đây.

1. Biên bản ĐHĐCĐ 2023 Tại đây
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 Tại đây