BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

27/11/2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

   Kính mời Quý cổ đông tải Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại file đính kèm dưới đây.

1. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2023  Tại đây 
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tại đây