Thông Báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

15/04/2020

Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh

 

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/ 11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Đến hết tháng 4/2018 công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

        Tuy nhiên do Ban điều hành công ty đang tập trung hoàn thiện hồ sơ xin địa điểm Bến xe khách Móng Cái mới, vị trí Bến xe khách Quảng Yên mới, vị trí Bến xe khách Đông Triều và lập tại quy hoạch bến xe khách Bãi Cháy để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời để mở rộng lĩnh vực hoạt động của công ty, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông và người lao động.

        Công ty đã báo cáo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh, và đã được Sở chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội tại công văn số 489/KHĐT-ĐKKD ngày 19/4/2018. Công ty sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau khi các tài liệu phục vụ Đại hội chuẩn bị xong.

        Trân trọng cảm ơn.