THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

13/11/2020

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 354 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033846423                  Fax: 02033515227

Số ĐKKD: 5700100640 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi

 lần thứ 8, ngày 11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH VÀ GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính mời:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách và kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

 I. Thời gian chốt danh sách tham sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

- Thời gian chốt danh sách: thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2020.

II. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

1. Thời gian         : 8h00,  thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 12/11/2020.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT Công ty - SĐT: 0394.50.6789.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxequangninh.vn

III. Cách thức tải tài liệu:

- Bước 1: Truy cập vào website www.benxequangninh.vn;

- Bước 2: Click vào mục quan hệ cổ đông;

- Bước 3: Click vào bài viết thông báo thư mời hội nghị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

- Bước 4: Tải tài liệu ở mục chi tiết tài liệu đính kèm.

Trân trọng kính mời!

                                                                                             Hạ Long, ngày 12 tháng 11 năm 2020

                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                             CHỦ TỊCH

                                                                    

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                              Vũ Phi Hổ

Chi tiết tài liệu đính kèm

1. Tờ trình số 150/TT-BGĐ ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

3. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

4. Mẫu giấy ủy quyền

5. Mẫu phiếu biểu quyết

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

7. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.