Thông báo về việc bãi miễn, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tin nội bộ

đăng lúc

15/04/2020

Thông báo về việc bãi miễn, bầu bổ sung thành viên HĐQT

 Kính gửi:   - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

                   - Các quý cổ đông công ty Cổ phần bến xe Quảng Ninh

 

            Ngày 22/12/2016, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh họp để xem xét việc ông Dương Đức Quang có đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch, Thành viên hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

           Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Đức Quang; Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Chi làm thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua việc bầu ông Vũ Phi Hổ làm chủ tịch HĐQT tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT ngày 22/12/2016.

           Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức việc bãi miễn, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đồng gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

    Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh trân trọng thông báo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh và các Quý cổ đông của Công ty được biết.