CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

26/06/2020

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 22/6/2020 vừa qua, tại trụ sở chính, Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo, tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội được điều hành bởi ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa Đại hội. Tại Đại hội Chủ tịch HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2020. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng, thiết yếu của các dự án trọng điểm mà Công ty đã và đang triển khai như dự án đầu tư bến xe khách Bãi Cháy, dự án đầu từ bến xe khách Móng Cái mới, dự án đầu tư trụ sở văn phòng, khách sạn và dịch vụ tổng hợp tại phường Bãi Cháy,… Bên cạnh đó, Chủ tịch ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành công ty và toàn thể CBNV đã làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết giúp công ty vượt qua những thách thức trong tình hình khó khăn của ngành vận tải tuyến cố định.

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Chi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Tổng Giám đốc đã phân tích những khó khăn, hạn chế tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như tình hình biên mậu thắt chặt, trình trạng phương tiện hợp đồng trá hình phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 19 trong  những tháng đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Chi – Tổng Giám đốc Công ty (bên phải) Báo cáo kết quả SXKD      năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội đã tiến hành thảo luận những báo cáo, tờ trình khác của đại hội như tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020,…

Kết thúc đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội cho thấy sự đồng nhất cao đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.