CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN ĐCĐCĐ 2020

Quan hệ cổ đông

đăng lúc

27/04/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIA HẠN ĐCĐCĐ 2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

                   Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh
   - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;

   - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

    Đến hết tháng 4/2020 công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Tuy nhiên nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (đại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona) tại Việt Nam và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ Số: 15/CT-TTg “về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19” hạn chế các sự kiện tập trung đông người và Số: 16/CT-TTg “về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”.
Công ty đã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh và đã được Sở chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2020 tại Công văn số 191/KHĐT-ĐKKD ngày 20/4/2020 Công ty sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông.
Trân trọng cảm ơn.
Công văn chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (CV chấp thuận của Sở KHĐT, CV hoãn họp ĐHCĐ)